تغییر سامانه سجاد و آموزش نحوه ورود به سامانه جدید

قابل توجه کلیه دانشجویان مرکز
با توجه تغییر سامانه سجاد به سامانه هم آوا خواهشمند است کلیه دانشجویان در اسرع وقت به سامانه جدید مراجعه و نسبت به تغییر رمز و آشنایی با کلیه منوها  طبق تصاویر ذیل اقدام نمایند.
در صورت تاخیر در ورود دانشجویان به سامانه هم آوا کلیه عواقب آن بعهده دانشجو میباشد و آموزش هیچگونه مسئولیتی را قبول نمیکند. 


منبع این نوشته : منبع
سامانه ,کلیه ,دانشجویان ,تغییر ,سامانه جدید ,سامانه سجاد ,تغییر سامانه ,کلیه دانشجویان